Koordynacja projektów

Koordynator to osoba, która będzie w stanie przygotować odpowiednią dokumentację projektową w oparciu o wytyczne i cele biznesowe klienta, a następnie przedstawi możliwości wdrożenia.

Chcę zbudować stronę/sklep/aplikację dedykowaną, ale nie mam odpowiedniego doświadczenia


Audyt strony Internetowej

Koordynator Projektu będzie odpowiedzialny za pełny przebieg przygotowania, poprzez realizację na każdym jego etapie. Koordynator stanowi wsparcie dla klienta w postaci przekładu zawiłości aspektów merytorycznych, technicznych na możliwe do osiągnięcia cele biznesowe. Dobrze określone cele i ocena merytoryczna przedsięwzięcia poprzez określenie słabych i dobrych stron aplikacji to nieocenione informacje czy aplikacja spełni swoje pierwotne założenia.

Koordynator to osoba, która okaże się pomocna niezależnie od tego, czy wdrażamy nową aplikację, czy zajmiemy się rozbudową obecnego systemu. Klient przekazuje aspekty merytoryczno-techniczne wraz z odpowiedzialnością na osobę koordynatora, który jest w stanie przewidywać problemy, które mogą pojawić się w toku realizacji projektu i skutecznie im zapobiegać lub je rozwiązywać w trakcie.

Czy koordynator projektu to odpowiednia osoba dla mojego rozwiązania?


Znacząca część efektów pracy programistycznej jest niewidoczna dla zleceniodawcy, co utrudnia bieżącą weryfikację prac nad aplikacją. Koordynator jest osobą kompetentną, aby dokonać odpowiedniej oceny postępów prac posiłkując się raportami odpowiedzialnych pracowników lub firmy zewnętrznej. Zleceniodawca otrzymuje raporty i na ich podstawie dokonuje oceny. Po stronie koordynatora pozostaje sprawdzenie wszystkich przypadków użycia i danych wejściowych, weryfikacja założeń, co dla klienta może być bardzo czasochłonne. Weryfikacja projektu przez klienta może odbyć się bardzo późno, gdy projekt jest już na ukończeniu, a jego efekty są widoczne. Wprowadzanie zmian na tym etapie jest dużo bardziej kosztowne niż na etapie planowania czy nawet początkowych etapach realizacji.

Kopie zapasowe

Projekty informatyczne narażone są na różnego rodzaju ryzyka, w tym ryzyko przekroczenia terminu i/lub kosztów, niedopasowania zakresu, nieuzyskania odpowiedniej jakości, pojawienia się nowych wymagań. Ryzyka te są jednak powszechne, stąd koordynator dość z dużym prawdopodobieństwem jest w stanie je przewidzieć, co też czyni, zarówno na początku projektu, jak i w jego trakcie. Systematyczna ocena ryzyka zwiększa szansę na powodzenie projektu.

Za co odpowiedzialny jest koordynator projektu?


Bezpieczeństwo danych

W przypadku zawarcia umowy o koordynację ustalone zostają ramy w jakich to koordynator będzie funkcjonował w odniesieniu do całego procesu projektowego. Zakres ten może być różny w zależności od wymagań i skali projektu. Dlatego poniższe podpunkty należy traktować jako pewną bazę, na której to opiera się praca koordynatora projektu.

Odpowiedzialność koordynatora projektu:

 • określenie celów biznesowych,
 • szacowanie rozmiaru projektu,
 • określenie kosztów,
 • planowanie projektu,
 • wybór technologii,
 • przygotowanie dokumentacji,
 • kontrola jakości,
 • sprawdzanie postępu prac,
 • pomiar projektu,
 • analiza ryzyka,
 • analiza wartości,
 • wycena projektu,
 • usprawnienia.

Jakie korzyści płyną z wynajęcia koordynatora projektu?


To koordynator jest odpowiedzialny za dobór odpowiednich technologii, mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji. W swojej pracy nad realizacją projektu zmierza do określonego wcześniej celu w czasie na to przeznaczonym. Jego rola polega również na ułatwieniu w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i jej przełożenia na praktyczne rozwiązania.

Koordynacja projektów IT

Brak jest jednoznacznych i jednolitych miar, które w prosty, a zarazem precyzyjny sposób pozwalałyby na pomiar projektów informatycznych. Wykorzystując ten fakt, w obliczu dużej konkurencji na rynku usług informatycznych, dochodzi do sytuacji, w której wykonawcy zaniżają koszty początkowe projektu, co następnie skutkuje przekroczeniem budżetów. Takie zachowania budują mylny obraz rynku projektów informatycznych. Rozwiązaniem dla takich sytuacji jest stosowanie metody budżetowania polegającej na określeniu globalnej wysokości nakładów, umieszczeniu jej w kontrakcie i modyfikowaniu aneksami w miarę postępu prac. W tym aspekcie nieoceniona będzie pomoc osoby jaką jest koordynator projektów.

Zleć nam koordynację swojego projektu

Skontaktuj się